company products customercenter download faq contact us
 
삼각플라스크
 
PP실린더
 
실리콘튜브
     
     
 
시약스푼
 
마이크로피펫
 
마이크로피펫 팁
     
     
 
파라필름
   
 
- 회사명 : 주식회사 코랩 / 본사 : 경기도 양주시 평화로 1471 3층 / 사업자등록번호 : 285-86-00134 / 대표전화 : 031-863-2211 / 팩스번호 : 070-8882-2211
- 용인공장 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 , C동 805호 (용인테크노밸리,청덕동) / 대표전화 : 070-4167-2273 / 관리자이메일주소 : kolab2015@naver.com
- Copyright 2014 ⓒ http://www.korea-lab.com. All Right Reserved.